รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิต:รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (14008)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 348 อัตรา (ตค.63-กย.64)ครั้งที่ 1,2,3,4 (เงินงวดที่ 1,28,39,66,73,80,116/64) (ง 241/ว 2814 ครั้งที่ 3,137,174, ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  102,427,000.00  0.00  0.00  101,508,981.45  918,018.55 99.10
- รวม  102,427,000.00  0.00 0.00 101,508,981.45 918,018.55 99.10  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  102,427,000.00  0.00 0.00 101,508,981.45 918,018.55 99.10  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved