รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ:พื้นฐานเพื่อการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13039)
  1. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P2761)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านยะออ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านยะออ  2,670,000.00  2,670,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
1.2  สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ  2,670,000.00  1,599,000.00  1,061,459.70  0.00  9,540.30 99.64
1.3  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา  4,028,000.00  1,208,400.00  2,788,599.00  0.00  31,001.00 99.23
1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบระเอ็ง  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
1.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเขาพระ ตำบลตันหยังมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเขาพระ  212,900.00  0.00  212,900.00  0.00  0.00 100.00
1.6  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านตาโงะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านตาโงะ  1,104,000.00  0.00  1,104,000.00  0.00  0.00 100.00
1.7  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64)  (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านนิบง  1,104,000.00  0.00  1,097,687.00  0.00  6,313.00 99.43
1.8  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านฮูลู ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64)  (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านฮูลู  1,104,000.00  0.00  1,104,000.00  0.00  0.00 100.00
1.9  โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา  3,416,000.00  0.00  3,406,989.42  0.00  9,010.58 99.74
1.10  ส้วม สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนบ้านจูโวะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านจูโวะ  424,200.00  0.00  424,200.00  0.00  0.00 100.00
1.11  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านไอปาเซ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านไอปาเซ  510,200.00  0.00  510,200.00  0.00  0.00 100.00
1.12  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต  387,800.00  0.00  387,280.00  0.00  520.00 99.87
- รวม  17,831,100.00  5,477,400.00 12,297,315.12 0.00 56,384.88 99.68  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ:พื้นฐานเพื่อการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13039)
  2. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P2760)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านไอโซร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านไอร์โซ  7,751,000.00  7,751,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.2  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 19/64) (ง 241/ว 4959 ครั้งที่ 69 ลว. 17  พ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ 128  7,751,000.00  5,657,500.00  2,092,500.00  0.00  1,000.00 99.99
- รวม  15,502,000.00  13,408,500.00 2,092,500.00 0.00 1,000.00 99.99  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (0335)
  โครงการ:โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (350B6)
  3. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันใหม่) เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่่ 20/64) (ง 241/ว 4941 ครั้งที่ 49 ลว. 16  พ.ค. 2563) โรงเรียนอนุบาลระแงะ  3,529,400.00  529,410.00  2,999,990.00  0.00  0.00 100.00
3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) เพื่อใช้เป็นงบประมาณสำหรับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่่ 43/64) (ง 241/ว 111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ  6,782,300.00  5,431,200.00  1,351,069.00  0.00  31.00 100.00
3.3  ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านจะแนะ  150,000.00  150,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.4  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านจะแนะ  400,000.00  399,590.00  0.00  0.00  410.00 99.90
3.5  อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 2 โรงเรียนบ้านริแง ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านริแง  63,000.00  63,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.6  อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดุซงยอ ตำบลดุซงยอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านดุซงยอ  126,000.00  125,985.00  0.00  0.00  15.00 99.99
3.7  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านยานิง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยานิง  59,800.00  59,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.8  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดแบบ 2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านมะรือโบตก  80,000.00  80,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.9  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตะโละ  65,500.00  0.00  65,500.00  0.00  0.00 100.00
3.10  ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ 128  150,000.00  150,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.11  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสาเมาะ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสาเมาะ  312,000.00  0.00  312,000.00  0.00  0.00 100.00
3.12  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ 128  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.13  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ  400,000.00  399,860.00  0.00  0.00  140.00 99.97
3.14  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.15  อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านมะรือโบตก  63,000.00  63,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.16  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านสาเมาะ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสาเมาะ  399,600.00  399,590.00  0.00  0.00  10.00 100.00
3.17  อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 2 โรงเรียนไอร์โซ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านไอร์โซ  63,000.00  0.00  63,000.00  0.00  0.00 100.00
3.18  อุปกรณ์วิชาการงานเกษตรแบบ 2 โรงเรียนบ้านดุซงยอ ตำบลดุซงยอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านดุซงยอ  63,000.00  63,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.19  อุปกรณ์สำหรับงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวสาส (เงินงวดที่ 98/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ  150,000.00  150,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.20  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 98) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก  65,500.00  65,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  13,448,100.00  8,655,935.00 4,791,559.00 0.00 606.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 85/64) (ง 241/ว 1889 ครั้งที่ 442 ลว. 11  พ.ค. 2564) โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง  418,400.00  417,770.00  0.00  0.00  630.00 99.85
4.2  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านกาแย ตำบลดุซงยอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 85/64) (ง 241/ว 1889 ครั้งที่ 442 ลว. 11  พ.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกาแย  418,400.00  417,770.00  0.00  0.00  630.00 99.85
4.3  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนผดุงมาตร ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 85/64) (ง 241/ว 1889 ครั้งที่ 442 ลว. 11  พ.ค. 2564) โรงเรียนผดุงมาตร  418,400.00  417,770.00  0.00  0.00  630.00 99.85
4.4  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ตำบลบูกิต อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 85/64) (ง 241/ว 1889 ครั้งที่ 442 ลว. 11  พ.ค. 2564) โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ  418,400.00  417,770.00  0.00  0.00  630.00 99.85
4.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตือกอ อำเภอจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตือกอ  23,700.00  23,700.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.6  ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร โรงเรียนบ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านนิบง  28,600.00  28,600.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.7  ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  8,300.00  8,300.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.8  ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบระเอ็ง  42,900.00  42,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.9  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโงสะโต อำเภอระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบาโงสะโต  31,600.00  31,600.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.10  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านยะออ อำเภอจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยะออ  15,800.00  15,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.11  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไอกรอส ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านไอกรอส  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.12  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64 (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.13  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแมะแซ ตำบลดุซงยอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64)  (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านแมะแซ  126,000.00  0.00  126,000.00  0.00  0.00 100.00
4.14  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านรือเปาะ ตำบลดุซงยอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านรือเปาะ  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.15  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบระเอ็ง  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.16  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.17  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านยะออ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยะออ  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.18  อุปกรณ์วิชาการงานเกษตรแบบ 2 โรงเรียนบ้านยะออ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยะออ  43,000.00  43,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.19  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบาโงสะโต  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.20  อุปกรณ์วิชาการงานเกษตรแบบ 2 โรงเรียนบ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านนิบง  63,000.00  63,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.21  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ตำบลไอสะเตีย-บาโงแอซา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.22  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.23  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านนิบง  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.24  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนไอยรานุสรณ์  126,000.00  126,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.25  ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบระเอ็ง  17,000.00  17,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.26  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ  15,800.00  0.00  15,800.00  0.00  0.00 100.00
4.27  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  31,600.00  31,600.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  3,506,900.00  3,362,580.00 141,800.00 0.00 2,520.00 99.93  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง  19,200.00  19,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.2  ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร โรงเรียนผดุงมาตร ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนผดุงมาตร  41,500.00  41,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.3  ตู้เหล็กแบบ 4 ชิ้น สพป.นราธิวาส เขต 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  15,800.00  0.00  15,800.00  0.00  0.00 100.00
5.4  อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) สพป.นราธิวาส เขต 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  44,000.00  0.00  44,000.00  0.00  0.00 100.00
5.5  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSILumens สพป.นราธิวาส เขต 3 (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  33,700.00  0.00  33,700.00  0.00  0.00 100.00
5.6  เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที สพป.นราธิวาส เขต 3 (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  120,000.00  0.00  120,000.00  0.00  0.00 100.00
5.7  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านโคก  120,000.00  120,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.8  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง  47,400.00  47,400.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.9  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง  65,500.00  65,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.10  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สพป.นราธิวาส เขต 3 (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  22,500.00  0.00  22,500.00  0.00  0.00 100.00
5.11  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
5.12  สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  68,000.00  0.00  68,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  606,600.00  293,600.00 313,000.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (36001)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (P2789)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านยะออ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยะออ  14,800.00  14,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.2  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง  59,800.00  59,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา  22,200.00  0.00  22,200.00  0.00  0.00 100.00
6.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านรือเปาะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านรือเปาะ  14,800.00  14,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.5  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านฮูลู ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านฮูลู  59,800.00  59,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.6  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่109 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนวัดตันติการามฯ  29,600.00  29,600.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.7  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบระเอ็ง  59,800.00  59,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.8  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไอยรานุสรณ์ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 101/64) (ง 241/ว 2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนไอยรานุสรณ์  59,800.00  59,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  320,600.00  298,400.00 22,200.00 0.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  51,215,300.00  31,496,415.00 19,658,374.12 0.00 60,510.88 99.88  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved