รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิต:รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (14008)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ จำนวน 348 อัตรา (ตค.63-มิย.64) ครั้งที่ 1,2,3,4 (เงินงวดที่ 1,28,66,73/64) (ง 241/ว 4596,5512,1130,1444,17 ครั้งที่ 3,137,318, ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  2,557,500.00  0.00  0.00  2,101,663.00  455,837.00 82.18
1.2  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนักงานราชการในพื้นที่ จชต. 1,000.-บาทจำนวน 349 อัตรา(ตค.63-กย. 64) (เงินงวดที่ 8,47,91,126,159/64) (ง 241/ว 3611 ครั้งที่ 22,200,455 ลว. 4  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  4,413,780.00  0.00  0.00  3,994,806.84  418,973.16 90.51
1.3  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 3 จชต.พนง.ราชการ 2,500.-บาท จำนวน 348 อัตรา (ตค.63.-กย.64) ครั้งที่ 1-5 (เงินงวดที่ 2,30,66,73,116/64) (ง 241/ว 3611 ครั้งที่ 4,139,318, ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  9,988,000.00  0.00  0.00  9,987,056.42  943.58 99.99
1.4  รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 6 เดือน (ตค.63-กย.64) (เงินงวดที่ 22,37,53,76,114,165/64) (ง 241/ว 3774 ครั้งที่ 76,173,233 ลว. 23  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  2,755,000.00  0.00  0.00  1,788,567.00  966,433.00 64.92
- รวม  19,714,280.00  0.00 0.00 17,872,093.26 1,842,186.74 90.66  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ:พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13039)
  2. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P2760)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมสำหรับดูแลนักเรียนโรงเรียนประชารัฐ จชต.จำนวน 5 อัตรา เดือน ตค.63-กย.64 (เงินงวดที่ 3,27,50,96/64) (ง 241/ว 2081 ครั้งที่ 6,123,208, ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  690,000.00  0.00  0.00  690,000.00  0.00 100.00
2.2  ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต. ปี 2564 (เงินงวดที่ 52/64) (ง 241/ว 462 ครั้งที่ 229 ลว. 3  ก.พ. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  50,000.00  0.00  0.00  41,310.00  8,690.00 82.62
2.3  ค่าใช้จายในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เงินงวดที่ 144/64) (ง 241/ว 3431 ครั้งที่ 738 ลว. 27  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  284,800.00  0.00  0.00  0.00  284,800.00 0.00
2.4  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ให้อ่านออกเขียนได้ และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (เงินงวดที่ 163/64) (ง 241/ว 3704 ครั้งที่ 801 ลว. 8  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,980,000.00  0.00  0.00  0.00  1,980,000.00 0.00
- รวม  3,004,800.00  0.00 0.00 731,310.00 2,273,490.00 24.34  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ:พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13039)
  3. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P2761)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา จำนวน 64 อัตรา (ตค.-กย.64) (เงินงวดที่ 10,68,105/64) (ง 241/ว 545 ครั้งที่ 24,183,333 ลว. 4  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  6,909,000.00  0.00  0.00  6,873,329.03  35,670.97 99.48
3.2  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวในพื้นที่ จชต. 2,500 บาท จำนวน 339 อัตรา (ตค.63-กย.64) (เงินงวดที่ 11,49,85,135/63) (ง 241/ว 3319 ครั้งที่ 27,205,446 ลว. 4  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  9,952,214.00  0.00  0.00  9,946,172.02  6,041.98 99.94
3.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (่ตาดีกา) (เงินงวดที่ 106/64) (ง 241/ว 2481 ครั้งที่ 548 ลว. 23  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  565,000.00  0.00  0.00  564,900.00  100.00 99.98
3.4  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน จชต.เพิ่มเติม (เดือน กค.-กย.2564) (เงินงวดที่ 150/64) (ง 241/ว 3453 ครั้งที่ 745 ลว. 30  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  3,000,000.00  0.00  0.00  3,000,000.00  0.00 100.00
3.5  ค่าตอบแทนเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (่โควิด-19) (เงินงวดที่ 777) (ง 241/ว 3570 ครั้งที่ 777 ลว. 3  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  2,325,000.00  0.00  0.00  0.00  2,325,000.00 0.00
- รวม  22,751,214.00  0.00 0.00 20,384,401.05 2,366,812.95 89.60  -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (0104)
  โครงการ:เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (040B1)
  4. กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง (P2758)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐ จชต. จำนวน 147 อัตรา (ตค.63-กย.64) (เงินงวดที่ 4,34,56,82,95,150/64) (ง 241/ว 3453 ครั้งที่ 7,156,242, ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  23,172,440.00  0.00  0.00  23,172,435.48  4.52 100.00
4.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานนิเทศการเรียนการสอนภาษาไทยใน จชต. (เงินงวดที่ 67/64) (ง 241/ว 3357 ครั้งที่ 319 ลว. 22  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
4.3  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนใน จชต. (เงินงวดที่ 69/64) (ง 241/ว 1218 ครั้งที่ 332 ลว. 26  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  892,500.00  0.00  66,400.00  824,500.00  1,600.00 99.82
4.4  ค่าตอบแทนเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินงวดที่ 120,136/64) (ง 241/ว 3357 ครั้งที่ 639,714 ลว. 2  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  1,439,400.00  0.00  0.00  368,400.00  1,071,000.00 25.59
4.5  ค่าตอบแทนเพื่อดำเนินโครงกาารส่งเสริมการสอนในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินงวดที่ 138/64) (ง 241/ว 3394 ครั้งที่ 719 ลว. 25  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  116,000.00  0.00  0.00  87,000.00  29,000.00 75.00
4.6  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียน ปฐมนิเทศและมอบทุนภูมิทายาท (เงินงวดที่ 145/64) (ง 241/ว 3443 ครั้งที่ 726 ลว. 30  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
4.7  ค่าตอบแทนดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 (เงินงวดที่ 153) (ง 241/ว 3526 ครั้งที่ 764 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  417,100.00  0.00  0.00  0.00  417,100.00 0.00
- รวม  26,053,040.00  0.00 66,400.00 24,452,335.48 1,534,304.52 94.11  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (35045)
  5. กิจกรรม : หลักคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (P2783)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000.- บาท จำนวน 38 อัตรา (ตค.63 - สค.64) ครั้งที่ 4 (เงินงวดที่ 5,83,122/64) (ง 241/ว 3052 ครั้งที่ 10,421,651 ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  4,139,500.00  0.00  0.00  4,110,990.00  28,510.00 99.31
5.2  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000.- บาท จำนวน 35 อัตรา (ตค.-พย.63) (เมย.-มิย.64) ครั้งที่ 1:3 (เงินงวดที่ 5,83/64) (ง 241/ว 1771 ครั้งที่ 10,421 ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  1,575,000.00  0.00  0.00  1,563,677.42  11,322.58 99.28
5.3  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาครูขั้นวิกฤต (กค.-สค.64) (เงินงวดที่ 122/64) (ง 241/ว 3052 ครั้งที่ 651 ลว. 5  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  124,500.00  0.00  0.00  121,500.00  3,000.00 97.59
- รวม  5,839,000.00  0.00 0.00 5,796,167.42 42,832.58 99.27  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (350B6)
  6. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และดำเนินการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถึใหม่ (เงินงวดที่ 140) (ง 241/ว 3433 ครั้งที่ 717 ลว. 27  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
6.2  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เงินงวดที่ 167/64) (ง 241/ว 3789 ครั้งที่ 810 ลว. 9  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ/กิจกรรมรองการสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 4 อัตรา (ตค.63 -มิย.64) ครั้งที่ 3 (เงินงวดที่ 5,31,83/64 (ง 241/ว 1771 ครั้งที่ 10,143,421 ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  559,800.00  0.00  0.00  559,800.00  0.00 100.00
7.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน (เงินงวดที่ 06,71/64) (ง 241/ว 3210 ครั้งที่ 11 ลว. 30  ต.ค. 2563) งบสำนักงาน  1,400,000.00  0.00  0.00  1,222,474.69  177,525.31 87.32
7.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 อัตรา (ตค.63-สค.64) ครั้งที่ 4 (เงินงวดที่ 7,31,83,122/64) (ง 241/ว 3052 ครั้งที่ 19,143,421 ลว. 5  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  1,116,994.00  0.00  0.00  1,111,787.19  5,206.81 99.53
7.4  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในรูปแบบ Active Learning (เงินงวดที่ 12/64) (ง 241/ว 4752 ครั้งที่ 32 ลว. 9  พ.ย. 2563) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
7.5  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 อัตรา (ตค.63-สค.64) ครั้งที่ 4 (เงินงวดที่ 5,31,83,122/64) (ง 241/ว 3052 ครั้งที่ 10,143,421 ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  399,416.00  0.00  0.00  397,000.83  2,415.17 99.40
7.6  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 3 เดือน (ตค.-ธค.63) (เงินงวดที่ 24/64) (ง 241/ว 5260 ครั้งที่ 105 ลว. 4  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  586,500.00  0.00  0.00  580,008.62  6,491.38 98.89
7.7  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 บาท (ธค.63-มีค.64) (เงินงวดที่ 31/64) (ง 241/ว 5593 ครั้งที่ 143 ลว. 22  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  2,394,000.00  0.00  0.00  2,394,000.00  0.00 100.00
7.8  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามรายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เงินงวดที่ 33,79,130/64) (ง 241/ว 3229 ครั้งที่ 150,403,67 ลว. 23  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  960,000.00  0.00  0.00  601,800.00  358,200.00 62.69
7.9  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (เงินงวดที่ 55/64) (ง 241/ว 568 ครั้งที่ 240 ลว. 9  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  41,760.00  0.00  0.00  0.00  41,760.00 0.00
7.10  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน (กพด.) (เงินงวดที่ 58/64) (ง 241/ว 716 ครั้งที่ 258 ลว. 19  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  8,600.00  0.00  0.00  7,211.00  1,389.00 83.85
7.11  ค่าตอบแทนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนต้นแบบ (เงินงวดที่ 62/64) (ง 241/ว 926 ครั้งที่ 276 ลว. 5  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  26,000.00  0.00  0.00  26,000.00  0.00 100.00
7.12  ค่าตอบแทนโครงการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา (อิสลามแบบเข้ม) (เงินงวดที่ 65/64) (ง 241/ว 1097 ครั้งที่ 311 ลว. 18  มี.ค. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  87,500.00  0.00  0.00  87,500.00  0.00 100.00
7.13  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลระบบการรายงานตรวจสอบ (ปพ.3) ณ โรงแรมปาร์ค อเวนิว กทม. (เงินงวดที่ 74,104/64) (ง 241/ว 2448 ครั้งที่ 384,544 ลว. 7  เม.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  15,000.00  0.00  0.00  13,612.00  1,388.00 90.75
7.14  ค่าจ้างนักการภารโรง จำนวน 42 อัตรา (เมย.-สค.64) (เงินงวดที่ 83,122/64) (ง 241/ว 3052 ครั้งที่ 421,651 ลว. 29  พ.ค. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  1,959,520.00  0.00  0.00  1,933,470.00  26,050.00 98.67
7.15  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 3 เดือน (เมย.-มิย.64) (เงินงวดที่ 86/64) (ง 241/ว 1928 ครั้งที่ 447 ลว. 13  พ.ค. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  586,500.00  0.00  0.00  585,385.30  1,114.70 99.81
7.16  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วน่ตัวในการเดินทางไปราชการประจำ (เงินงวดที่ 99/64) (ง 241/ว 2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  102,633.00  0.00  0.00  102,633.00  0.00 100.00
7.17  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) (เงินงวดที่ 107/64) (ง 241/ว 2514 ครั้งที่ 549 ลว. 24  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
7.18  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ สพป.ในเรื่องการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) (เงินงวดที่ 111/64) (ง 241/ว 2631 ครั้งที่ 568 ลว. 30  มิ.ย. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
7.19  ค่าตอบแทนการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2564 (เงินงวดที่ 112/64) (ง 241/ว 2661 ครั้งที่ 574 ลว. 1  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
7.20  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ (เงินงวดที่ 121/64) (ง 241/ว 2982 ครั้งที่ 637 ลว. 2  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
7.21  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000 บาท (กค.-สค.64) (เงินงวดที่ 122/64) (ง 241/ว 3052 ครั้งที่ 651 ลว. 5  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  630,000.00  0.00  0.00  630,000.00  0.00 100.00
7.22  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 1 (เดือนกรกฎาคม 2564) (เงินงวดที่ 124/64) (ง 241/ว 3008 ครั้งที่ 638 ลว. 3  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  195,500.00  0.00  0.00  195,454.30  45.70 99.98
7.23  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เงินงวดที่ 129/64) (ง 241/ว 3210 ครั้งที่ 685 ลว. 16  ส.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000,000.00 0.00
7.24  ค่าตอบแทนการตรวจจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (เงินงวดที่ 133/64) (ง 241/ว 3319 ครั้งที่ ึ706 ลว. 23  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  9,300.00  0.00  0.00  0.00  9,300.00 0.00
7.25  ค่าตอบแทนในการในการจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (่โควิด 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เงินงวดที่ 152) (ง 241/ว 3490 ครั้งที่ 761 ลว. 31  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
7.26  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 บาท เดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 5 (เงินงวดที่ 155/64) (ง 241/ว 3539 ครั้งที่ ึ757 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  598,500.00  0.00  0.00  584,250.00  14,250.00 97.62
7.27  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 4 อัตรา เดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 5 (เงินงวดที่ 155/64) (ง 241/ว 3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  63,000.00  0.00  0.00  61,500.00  1,500.00 97.62
7.28  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 2 เดือน (สค.-กย.64) (เงินงวดที่ 158/64) (ง 241/ว 3605 ครั้งที่ ึึุ776 ลว. 6  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  391,000.00  0.00  0.00  0.00  391,000.00 0.00
7.29  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการบูรณาการสู่การสร้างนวัตกรรม (เงินงวด 166/64) (ง 241/ว 3790 ครั้งที่ 809 ลว. 9  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,960,000.00  0.00  0.00  0.00  1,960,000.00 0.00
- รวม  15,130,523.00  0.00 0.00 11,093,886.93 4,036,636.07 73.32  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  8. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (P2794)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าจ้างนักการภารโรง จำนวน 42 อัตรา (ธค.63-มีค.64) ครั้งที่ 1,2 (เงินงวดที่ 5,31/64) (ง 241/ว 4628,5593 ครั้งที่ 10,143 ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  2,358,720.00  0.00  0.00  2,358,720.00  0.00 100.00
8.2  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มค.-มีค.64) (เงินงวดที่ 38/64) (ง 241/ว 5779 ครั้งที่ 167 ลว. 30  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  586,500.00  0.00  0.00  582,930.10  3,569.90 99.39
8.3  ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2564 (มค.-ธค.64) สำหรับลูกจ้างที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินงวดที่ 48/64) (ง 241/ว 300 ครั้งที่ 201 ลว. 25  ม.ค. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  28,000.00  0.00  0.00  28,000.00  0.00 100.00
- รวม  2,973,220.00  0.00 0.00 2,969,650.10 3,569.90 99.88  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เงินงวดที่ 06,71/64) (ง 241/ว 1293 ครั้งที่ 11,350 ลว. 30  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  1,500,000.00  0.00  0.00  830,942.96  669,057.04 55.40
9.2  ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15,000.-บาท จำนวน 1 อัตรา (ตค.63-กย.64) ครั้งที่ 2 (เงินงวดที่ 18,75,131/64) (ง 241/ว 3214 ครั้งที่ 67,388,678 ลว. 16  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  1,136,160.00  0.00  0.00  1,114,200.00  21,960.00 98.07
9.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพฯ ระหว่าววันที่ 17-20 ม.ค.64 ณ รร.โกลเด้นบีช ชะอำ เพชรบุรี (เงินงวดที่ 21/64) (ง 241/ว 4990 ครั้งที่ 70 ลว. 18  พ.ย. 2563) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
9.4  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เงินงวดที่ 46/64) (ง 241/ว 258 ครั้งที่ 198 ลว. 19  ม.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  15,000.00  0.00  0.00  928.00  14,072.00 6.19
9.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2564 (เงินงวดที่ 64/64) (ง 241/ว 1088 ครั้งที่ 310 ลว. 18  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,800.00  0.00  0.00  0.00  1,800.00 0.00
9.6  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active learning ร่วมกับภาคเครือข่าย (เงินงวดที่ 97/64) (ง 241/ว 2090 ครั้งที่ 488 ลว. 25  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
9.7  ค่าตอบแทนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา (เงินงวดที่ 113/64) (ง 241/ว 2675 ครั้งที่ 581 ลว. 2  ก.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
9.8  ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เงินงวดที่ 132/64) (ง 241/ว 3218 ครั้งที่ 692 ลว. 16  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  13,600.00  0.00  0.00  0.00  13,600.00 0.00
9.9  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2564 (เงินงวดที่ 157) (ง 241/ว 3614 ครั้งที่ 778 ลว. 6  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  2,704,560.00  0.00 0.00 1,950,070.96 754,489.04 72.10  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  10. กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (P2793)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค.63 ณ ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร (เงินงวดที่ 09/64) (ง 241/ว 4677 ครั้งที่ 16 ลว. 4  พ.ย. 2563) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  12,040.00  0.00  0.00  11,399.00  641.00 94.68
10.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (เงินงวดที่ 41/64) (ง 241/ว 36 ครั้งที่ 178 ลว. 5  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
10.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแบ่งปันประสบการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (เงินงวดที่ 87/64) (ง 241/ว 1920 ครั้งที่ 449 ลว. 12  พ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  3,600.00  0.00  0.00  1,360.00  2,240.00 37.78
10.4  ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีต่อกัน กิจกรรมทักษะวิชาการ และกิจกรรมทักษะภาษาไทย ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เงินงวดที่ 151) (ง 241/ว 3494 ครั้งที่ 759 ลว. 31  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
- รวม  28,640.00  0.00 0.00 12,759.00 15,881.00 44.55  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  11. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 (เงินงวดที่ 51/64) (ง 241/ว 391 ครั้งที่ 217 ลว. 29  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
11.2  ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของ สพฐ. (เงินงวดที่ 59,108/64) (ง 241/ว 742,2626 ครั้งที่ 260,503 ลว. 19  ก.พ. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
11.3  ค่าตอบแทนสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2564 (เงินงวดที่ 102/64) (ง 241/ว 2309 ครั้งที่ 518 ลว. 10  มิ.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,000.00  0.00  5,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  40,000.00  0.00 5,000.00 35,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (36001)
  12. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (P2789)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน (เงินงวดที่ 06/64) (ง 241/ว 4632 ครั้งที่ 11 ลว. 30  ต.ค. 2563) งบสำนักงาน  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
12.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปรฐมวัย ปี 2564 (เงินงวดที่ 54/64) (ง 241/ว 498 ครั้งที่ 234 ลว. 5  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
- รวม  115,000.00  0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (36004)
  13. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ (P2803)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 9,000.-บาท จำนวน 22 อัตรา (ตค.63-กย.64) (เงินงวดที่13,84,123/64)  (ง 241/ว 3089 ครั้งที่ 41,428,656 ลว. 10  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  2,712,300.00  0.00  0.00  2,668,980.00  43,320.00 98.40
- รวม  2,712,300.00  0.00 0.00 2,668,980.00 43,320.00 98.40  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (36004)
  14. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (P2804)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวมและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตัิให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ (เงินงวดที่ 146/64) (ง 241/ว 3446 ครั้งที่ 732 ลว. 30  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (36007)
  15. กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (P2807)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี (เงินงวดที่ 35/64) (ง 241/ว 5753 ครั้งที่ 161 ลว. 29  ธ.ค. 2563) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  2,500.00  0.00  0.00  1,500.00  1,000.00 60.00
- รวม  2,500.00  0.00 0.00 1,500.00 1,000.00 60.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (36003)
  16. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ (P2798)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท 35 อัตรา ครั้งที่ 2 (ธค.63-มีค.64) (เงินงวดที่ 29/64) (ง 241/ว 5518 ครั้งที่ 140 ลว. 18  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  1,260,000.00  0.00  0.00  1,260,000.00  0.00 100.00
16.2  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 อัตรา เดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 4 (เงินงวดที่ 155) (ง 241/ว 3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  37,800.00  0.00  0.00  36,900.00  900.00 97.62
16.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 อัตรา เดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 5 (เงินงวดที่ 155/64) (ง 241/ว 3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  100,800.00  0.00  0.00  98,400.00  2,400.00 97.62
- รวม  1,398,600.00  0.00 0.00 1,395,300.00 3,300.00 99.76  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (36003)
  17. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (P2797)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เงินงวดที่ 32/64) (ง 241/ว 5623 ครั้งที่ 148 ลว. 23  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  244,200.00  0.00  0.00  232,911.00  11,289.00 95.38
- รวม  244,200.00  0.00 0.00 232,911.00 11,289.00 95.38  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการ:พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (43047)
  18. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (P2813)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 10-13 ม.ค.64 ณ โรงแรมชฎา แอท นครศรีธรรมราชการ (DLTV)(เงินงวดที่ 25/64) (ง 241/ว 5237 ครั้งที่ 96 ลว. 2  ธ.ค. 2563) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  7,500.00  0.00  0.00  0.00  7,500.00 0.00
18.2  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสัญญาณดาวเทียมและดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการ DLTV สังกัด สพฐ. ปี 2564 (เงินงวดที่ 44/64) (ง 241/ว 187 ครั้งที่ 192 ลว. 13  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  36,000.00  0.00  0.00  0.00  36,000.00 0.00
18.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมทางไกล Video Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เงินงวดที่ 162/64) (ง 241/ว 3737 ครั้งที่ 807 ลว. 8  ก.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
- รวม  46,500.00  0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0657)
  โครงการ:เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (57037)
  19. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (P2815)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค.63 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.(โครงการโรงเรียนสุจริต) (เงินงวดที่ 26/64) (ง 241/ว 5327 ครั้งที่ 113 ลว. 7  ธ.ค. 2563) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,500.00  0.00  0.00  4,884.93  615.07 88.82
19.2  ค่าตอบแทนเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปี 2564 (เงินงวดที่ 134/64) (ง 241/ว 3332 ครั้งที่ ึ708 ลว. 23  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
19.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง สำหรับโรงเรียนทุจริตต้นแบบ (เงินงวดที่ 141/64) (ง 241/ว 3409 ครั้งที่ 722 ลว. 26  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
19.4  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างดีที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ ภายใต้บริบทการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และตามความเหมาะสมของสถานศึกษา (เงินงวดที่ 156) (ง 241/ว 3619 ครั้งที่ ึึ774 ลว. 6  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  40,500.00  0.00 0.00 4,884.93 35,615.07 12.06  -
  แผนงาน : บูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0657)
  โครงการ:เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (57037)
  20. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (P2816)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต (เงินงวดที่ 40/64) (ง 241/ว 6 ครั้งที่ 176 ลว. 4  ม.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  50,000.00  0.00  0.00  8,240.00  41,760.00 16.48
20.2  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินงวดที่ 141/64) (ง 241/ว 3409 ครั้งที่ 722 ลว. 26  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  90,000.00  0.00 0.00 8,240.00 81,760.00 9.16  -
  แผนงาน : บูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0657)
  โครงการ:เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (57037)
  21. กิจกรรม : การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก (P2817)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินงวดที่ 90/64) (ง 241/ว 1949 ครั้งที่ 454 ลว. 14  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
21.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินงวดที่ 100/64 (ง 241/ว 2207 ครั้งที่ 506 ลว. 4  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  40,000.00  0.00  0.00  20,000.00  20,000.00 50.00
21.3  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (เงินงวดที่ 141/64) (ง 241/ว 3409 ครั้งที่ 722 ลว. 26  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  120,000.00  0.00 0.00 20,000.00 100,000.00 16.67  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการ:สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (43067)
  22. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (P2814)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะ เพื่อประกอบการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รูปแบบ On-Hand (เงินงวดที่ 160/64) (ง 241/ว 3655 ครั้งที่ 798 ลว. 6  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000,000.00 0.00
- รวม  5,000,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครู (35045)
  23. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (P2772)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรในการเรียนการสอนใน 3 จชต. (เงินงวดที่ 161) (ง 241/ว 3652 ครั้งที่ 796 ลว. 6  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  2,491,260.00  0.00  0.00  0.00  2,491,260.00 0.00
- รวม  2,491,260.00  0.00 0.00 0.00 2,491,260.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครู (35045)
  24. กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (เงินงวดที่ 167/64) (P2773)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
24.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand alone) (เงินงวดที่ 167/64) (ง 241/ว 7789 ครั้งที่ 810 ลว. 9  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  500,000.00  0.00  0.00  91,350.00  408,650.00 18.27
- รวม  500,000.00  0.00 0.00 91,350.00 408,650.00 18.27  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  111,055,137.00  0.00 71,400.00 89,720,840.13 21,262,896.87 80.85  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved