[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางเสาวนีย์ กาลวงค์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คบ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้านยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110