[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์-เคมี

โรงเรียนบ้านยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110