[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายบุญชัด สุวรรณคง
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  บรรณารักษศาสตร์
  ชื่อ  นางจิตรา เพชรกาญจน์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนบ้านยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110