[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

        เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  เน้นระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน  ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  สู่มาตรฐานการศึกษาภายในปี  ๒๕๕๒

         พันธกิจ

        1. จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย    ประเมินผลตามแนวหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

        2. จัดระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

        3. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        4. ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรง

         5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 


โรงเรียนบ้านยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110