[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางอำนวย มณีโชติ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาวอรษา เตชะพันธุ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  บรรณารักษศาสตร์

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110