[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางทิพย์วิภา ชุมมณี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  คหกรรมศาสตร์
  ชื่อ  นางเพ็ญศรี โสเจยยะ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นางสาวศศินภา มณีโชติ
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110