[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

วิสัยทัศน์

        ภายในปี 2563  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ก้าวทันเทคโนโลยี  พร้อมสู่อาเซียน

 

 

พันธกิจ

1.      จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

2.      ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

3.      จัดบรรยากาศโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

4.      พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

5.      ส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน “อาเซียน” และใช้ภาษาในการสื่อสาร

 

 เป้าประสงค์

1.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ

3. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4. ผู้เรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

 

5. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน “อาเซียน” และใช้ภาษาในการสื่อสารได้

 

 


โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110