[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางศศิธร อารีพงค์
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110