[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวสุดารัตน์ รัตนโชเต
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  รป.บ
  วิชาเอก  รัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110