[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวสิริฉัตร รัตนสุวรรณ์
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110