[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         

วิสัยทัศน์

       ภายในปี พ.. 2565  เด็กดีพอเพียง  อ่านเขียนเรียนดี  ชีวีมีสุข  สนุกกับจิตอาสาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมก้าวพร้อมชุมชน

         พันธกิจ

           1.   จัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

2.    พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  และถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.    พัฒนาบุคลากรโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย

4.    บริหารจัดการโดยใช้การมีส่วนร่วม

5.    ปลูกฝังจิตสำนึกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

 


โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110