[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

       ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2521 โดยราษฎรร่วมกันก่อตั้ง  สร้างอาคารชั่วคราว  โดยนายอิ่ม  สายแก้ว  และนายดำ  พุทธวิโร เป็นผู้นำในการก่อตั้ง 

      นายซิ่ว  อ่อนทอง  เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  โรงเรียนได้พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ มีพื้นที่ 48  ไร่  2  งาน  30  ตารางวา  มีนักเรียนทั้งสิ้น  117  คน  ข้าราชการครูจำนวน 7  คน  


โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110