[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายธนัช เทพรัตน์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  นางสุปรียา หมานโส๊ะ
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านต้นส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230