[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายสุบบรรยง สำมะเนี๊ยะ
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ม.3
  วิชาเอก  
  ชื่อ  นางสาวเบญญาภา ไชนสุข
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ศ.บ.
  วิชาเอก  เศรษฐศาสตร์

โรงเรียนบ้านต้นส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230