[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางฉลวย สุวรรณรัตน์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  เกษตรศาสตร์
  ชื่อ  นางปราณี เฉลิมบุญ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  -
  ชื่อ  นางเกศสุดา คุ้มสังข์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  คศ.บ.
  วิชาเอก  การจัดการทั่วไป

โรงเรียนบ้านต้นส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230