[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

            โรงเรียนบ้านต้นส้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6  ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2506 โดยอาศัยอาคารชั่วคราว ซึ่งนายเอียด สุขบูรณ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลคลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านช่วยจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในท้องถิ่น พร้อมสละเวลาสร้างเป็นอาคารชั่วคราว และให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านต้นส้าน ทางราชการได้ย้าย นายขำ บัวทอง ครูจัตวาโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นายนวล บุญสนอง ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่ มาทำพิธีเปิด 

            ต่อมานายเอียด สุขบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ได้ช่วยกันสละทรัพย์ เริ่มสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น ในปี พ.ศ. 2507 แบบทรงไทย  ขนาด 2 ห้องเรียน กว้าง 7 เมตร ยาว 21 เมตรคิดเป็นเงินงบประมาณ 180,565 บาท โดยมิได้อาศัยงบประมาณของทางราชการ


โรงเรียนบ้านต้นส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230