[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

       

           โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนเมื่อ           วันที่ 19 กรกฎาคม 2505  โดยมีนายอิ่ม  สายแก้ว  อดีตกำนันตำบลทุ่งตำเสา  ได้ริเริ่มและร่วมมือกับประชาชนในท้องถิ่นยื่นเรื่องราวขออนุญาตเมื่อปี พ.ศ.2504

ในการเปิดเรียนครั้งแรกนี้  คณะผู้ริเริ่มดังกล่าวได้ร่วมใจกันสละทรัพย์ส่วนตัว  ซื้ออุปกรณ์

ให้แก่โรงเรียน คือ โต๊ะครู 1 ตัว  ระฆัง 1 ใบ  ธงชาติ 1 ผืน  และป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมกันนี้พระอธิการคง  อตฺตโม  เจ้าอาวาสวัดเลียบ  ตำบล คลองหอยโข่ง  อำเภอ คลองหอยโข่ง  จังหวัด สงขลา  ได้มอบกระดานดำให้ 1 แผ่น

วันเปิดเรียนมีนักเรียนชาย 11 คน  นักเรียนหญิง 12 คน  รวม 23 คน ได้อาศัยศาลา

สาธารณะประจำหมู่บ้านเป็นที่ทำการสอนชั่วคราวโดยทางราชการได้แต่งตั้ง นายเคลื่อน  พุทธวิโร ครูโรงเรียนวัดหูแร่มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และเป็นครูคนแรกของโรงเรียนนี้

ต่อมากำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการศึกษา  ครูและผู้ปกครองนักเรียน  ตลอดทั้งประชาชนใน

ท้องถิ่นได้สร้างอาคารเรียนขนาด 6 x 8 เมตร  จำนวน 1 ห้องเรียน  รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นเงิน 16,800 บาท  ได้ทำพิธีมอบให้แก่ทางราชการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2506  พร้อมกับได้ย้ายสถานที่ที่ใช้ทำการเรียนการสอนจากศาลาสาธารณะมาเรียนที่อาคารหลังใหม่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2513  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร  ทหารและตำรวจ ณ  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย


โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110