[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวเสาวณีย์ สุขขวัญ
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  ชื่อ  นางสาว:สารีนา เหมมันต์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา   ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110