[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางสุภาพร หอมจันทร์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  ภาษาไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  ว่าที่ร้อยตีหญิงธนัญญา นิลโกสีย์
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  คบ.
วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางเวณิกา จันทรอินทร์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสุจิตรา ศรีสมบัติ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คบ.
  วิชาเอก  สหกรณ์
  ชื่อ  นางสาวเสาด๊ะ หมัดบินเฮด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คบ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาวนูรมา สาแม
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นางศิริธนัญญา อาแด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  สังคม

โรงเรียนบ้านใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110