[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 วิสัยทัศน์ ( Vision )

สิ่งแวดล้อมดี  ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วัฒนธรรมไทย

         

พันธกิจ  ( Mission )

1.      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

2.      สนับสนุนการจัดเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ                 

3.      พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

4.      ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

5.      เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6.      ส่งเสริมผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


โรงเรียนบ้านใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110