[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

 

     

 

โรงเรียนบ้านใต้ ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลคูเต่า  อำเภอ หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล

ตำบลคูเต่า 4 (สุเหร่าบ้านใต้) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2483 โดยขุนโสพิกุลพงศ์ กำนันตำบลคูเต่า       

นายโหมด ชุมรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ทางราชการประกาศเลิกใช้คำว่า “ประชาบาล”  จึงเปลี่ยนใช้ชื่อ “โรงเรียนบ้านใต้

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 79 ปี ปัจจุบันมีผู้อำนวยการ คือ นายธนา  ทองคโชค เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่  6  มีนักเรียนทั้งหมด  277  คน ข้าราชการครู  13  คน ครูอัตราจ้าง

ของสพป.สงขลา 2  1 คน พนักงานราชการครูสอนศาสนาอิสลาม 1  คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูวิทยากร 1 คน เจ้าหน้าที่

ธุรการโรงเรียน 1 คน นักการ  ภารโรง  1 คน  รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น  19 คน

          โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านใต้ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4  ฝ่าย  ได้แก่ งานบริหารวิชาการ  งานบริหาร

บุคลากร  งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดยยึดหลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน หลักธรรมาภิบาล เน้น

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม


โรงเรียนบ้านใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110