[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวอรอุมา ทองมาก
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา

โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110