[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวจันชรี เยาดำ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวปัทมา พ่วงแสง
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวโชติมา ธรรมจินโน
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.ชีววิทยา
  วิชาเอก  ชีววิทยา

โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110