[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางเสงี่ยม ขาวทอง
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวพรพิมล พิชัยบัณฑิต
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110