[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางนงคราญ บริรักษ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นายธาดา ขวัญศรีสุทธิ์
  ตำแหน่ง  ครูเชี่ยวชาญ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวสารินี ไขยวงค์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางมัลลิกา ศีลบุตร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  สุขศึกษา

โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110