[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

     โรงเรียนบ้านไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่10 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-553717 โทรสาร 074-553717 e-mail:banrai2011@gmail.com ได้ทำการ เปิดสอนเมื่อวันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๘๒  สมัยนายนวล บุญสนอง ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่ สั่งให้นายแจก ศรประสิทธิ์  เป็นครูใหญ่ มีนายประเสริฐ กาญจนดุล เป็นนายอำเภอหาดใหญ่ในสมัยนั้น   โดยเป็นโรงเรียนลำดับที่  ๒  ของตำบลบ้านพรุ  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านพรุ ๒ อาศัยศาลาโรงธรรมสำนักสงฆ์บ้านไร่เป็นสถานที่เรียนและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไร่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

         ปัจจุบัน นางวิภารัตน์   พิบูลย์  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ เมื่อวันที่ 18 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2556

      ผลการดำเนินงานทำให้โรงเรียนได้รับการประเมินจาก สมศ.รอบ 3  ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากสมศ.ระดับดี  และการประเมิน สมศ.รอบ 4 ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 ได้ระดับ ดี มาตรฐานที่ 2  ได้ระดับ ดีมาก  มาตรฐานที่ 3 ได้ระดับ ดี  ส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ระดับดีมาก ทั้ง 3 มาตรฐาน  และได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ดังนี้

         - รางวัล  TOP  FIVE  ขององค์กรที่มีกลไกดูแลและฟื้นฟูลุ่มน้ำอู่ตะเภา ประจำปี ๒๕๕๔

         - โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  ประจำปี  ๒๕๕๕  

         - โรงเรียนที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

         - รางวัลสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ระดับดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๖    

         - ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนดี ศรีตำบล ประจำปี  ๒๕๕๖   อย่างไม่มีเงื่อนไข

         - ผลการสอบระดับชาติ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
           พัฒนาขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๕.๓๙

         - สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖

          ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ จากงบแปรญัตติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจัดทำพื้นหินขัดจากงบไทยทรานซ์มาเลย์ช่วยเหลือส่วนหนึ่ง  ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า  จาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบ ด้วยงบ สพฐ.จำนวน ๔๕๐,๐๐๐  บาท  และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาสีอาคารทุกหลัง ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ ด้วยเงินบริจาคจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

           ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ดังนี้

- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๗
- โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนไทยสุขภาพดี  ปี ๒๕๕๗

- โรงเรียนจัดระบบนิเทศภายในยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๗

- สถานศึกษามีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๗

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมท่องบทอาขยาน ระดับมัธยม
- โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ ปี ๒๕๕๘ จังหวัดสงขลา
- รางวัลเหรียญทอง ที่ ๖  ระดับประเทศ กิจกรรมเดี่ยวจะเข้ ระดับมัธยม
- ผลการประเมินระดับชาติ ป.๓  คะแนนค่าเฉลี่ย 
NT สูงกว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘

      พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการนี้ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของบริษัท ทรู คอเปอร์เรชั่น จำกัด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทุกห้องเรียน ตั้งแต่อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นอกจากนี้มีธนาคารกรุงเทพ จัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๐๑,๐๘๐ บาท เพื่อจัดทำโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพจำนวน ๓ กิจกรรม ยังได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และทีวี DLIT จำนวน ๔ ชุด จากหน่วยต้นสังกัด ต่อเติมห้องสหกรณ์ของโรงเรียนบริเวณด้านหลังโดยใช้งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ บาท จัดสรรากผลการดำเนินงานร้านสหกรณ์โรงเรียนบ้านไร่ และได้สร้างศาลาสุภาพ  ห่อเพ็ชร์ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากคุณครูสุภาพ  ห่อเพ็ชร์ เป็นจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

            ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๙ ดังนี้
         - ผลการประเมินระดับชาติ ป.๓  คะแนนค่าเฉลี่ย  NT สูงกว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙
         - ผลการประเมินระดับชาติ ป.๖  คะแนนค่าเฉลี่ย 
O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙
         - โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ ๒๕๕๙
         - ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๙
         - รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2557-2559

         พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔๕๓,๘๐๐ บาท และได้รับจัดสรรเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และยังได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และทีวี DLIT จำนวน ๒ ชุด

             ผลการดำเนินงานในปี ๒๕60 ดังนี้
         -  รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2560-2562
         -  รางวัลเหรียญเงิน  ระดับภูมิภาค กิจกรรม
กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์

             ( Science Show ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
         -  รางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค กิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัว โยนบอล
            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
67

         -  รางวัลเหรียญเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

         -  ผลการประเมินระดับชาติ NT.๓  คะแนนค่าเฉลี่ย 73.86 สูงกว่าระดับประเทศ เป็น

            ลำดับที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ลำดับที่ 4 ระดับจังหวัด ลำดับที่ 7 ระดับศึกษาธิการภาคลำดับที่

119      ระดับสังกัด ลำดับที่ 122 ระดับประเทศ

         -  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1

         พ.ศ.2561 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนอเนกประสงค์ สปช. 202/๒6 จำนวน 224,000 บาท และได้รับจัดสรรเครื่องถ่ายเอกสาร มูลค่า 100,000  บาท

               ผลการดำเนินงานในปี ๒๕61  ดังนี้

1.      รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2560 - 2562

2.      รางวัลเหรียญเงิน  ระดับภูมิภาค (ระดับประเทศ) กิจกรรม คำคม งานศิลปหัตถกรรม
 นักเรียน ครั้งที่ 68  ณ จังหวัดตรัง

3.      รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภูมิภาค (ระดับประเทศ)  กิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัว
โยนบอล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68  ณ จังหวัดตรัง

4.      รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภูมิภาค (ระดับประเทศ)  กิจกรรม impromptu speech
งานศิลปหัตถกรรรมนักเรียน ครั้งที่ 68  ณ จังหวัดตรัง

5.      รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

6.      ผลการประเมินระดับชาติ  ระดับชั้น ป.3   ( NT)  ค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.95 ซึ่งกว่าระดับ
สพฐ.  และสูงกว่าระดับประเทศ

7.      ผลการประเมินระดับชาติ  ระดับชั้น ป.6   ( O - NET)  ค่าเฉลี่ยร้อยละ 54.52 ซึ่งสูง
กว่าระดับ  สพฐ.  และสูงกว่าระดับประเทศ

8.      รางวัลระดับเงิน  กิจกรรม สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

9.      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  กีฬาเปตอง  เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส

10.  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต

11.  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ผลการดำเนินงานในปี ๒๕62 ดังนี้

1.      ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  ป.3 คะแนนเฉลี่ย NT สูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน ลำดับที่ 1 ระดับเครือข่าย ที่ 16 ระดับเขตพื้นที่

2.      ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  ป.6 คะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 2 วิชา

3.      ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  ม.3 คะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 2 วิชา

4.      รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับประเทศ  กิจกรรม เพลงลูกทุ่งเด็กพิเศษ ระดับมัธยม

5.      รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ กิจกรรม โยนบอล  ระดับ ประถม


โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110