[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางอุราพร อินทร์แก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  พลศึกษา
  ชื่อ  นายปิยะ ฤทธิกุล
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.
  วิชาเอก  พลศึกษา
  ชื่อ  นายเกษม เบ็ญโต๊ะหมีน
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  พลศึกษา

โรงเรียนบ้านโปะหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110