[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางบุญเรือง ถาวรวิสิทธิ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวสุภัสสรา เพชรรัตน์
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  บธ.
  วิชาเอก  การตลาด

โรงเรียนบ้านโปะหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110