[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางศิริอร ขวัญแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางอารีย์ แก้วบรรดาล
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวกมลทิพย์ หิรัญสาย
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  บรรณารักษ์ศาสตร์

โรงเรียนบ้านโปะหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110