[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสมจิต ทองจันทร์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย
  ชื่อ  นางฉวีวรรณ ศรีพงษ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้านโปะหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110