[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสุนันทา ลาภเจือจันทร์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  นางมาลินี เกษตรสิน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาคร แก้วประชุม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ชีววิทยา

โรงเรียนบ้านโปะหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110