[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสุดใจ แก้วอุทัย
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  การแนะแนว
  ชื่อ  นายเจริญ อภิเนษกรมณ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางยามีล๊ะ ยาชะรัด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นางโสภา ตั้นซู่
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้านโปะหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110