[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาววรรณวิศา เจียรบุตร
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  อส.บ.
  วิชาเอก  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  ชื่อ  นางอรอนงค์ โพธิ์สายทอง
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ม.3
  วิชาเอก  -

โรงเรียนบ้านโปะหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110