[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 วิสัยทัศน์  (Vision)

โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บำรุง) จัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนดีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

 พันธกิจ (Mission)

1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

5. มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

 เป้าหมาย  (Goal)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพโดยมีผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ยอมรับ

5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย ไหว้งามตามแบบไทย 

เอกลักษณ์

วิชาการดี ดนตรีดัง  กีฬาเด่น

 

 


โรงเรียนบ้านโปะหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110