[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


         โรงเรียนบ้านโปะหมอ ตั้งขึ้นตามความประสงค์ของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยอาศัยสุเหร่าบ้านโปะหมอเป็นสถานที่เรียน ในครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน ๖๐ คน และมีครูใหญ่คนแรกคือ นายลั่น ผ่องแผ้ว

          พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ย้ายจากสุเหร่าบ้านโปะหมอมาปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินซึ่งนายยอด พรหมเทพ ได้บริจาคให้จำนวน ๑๐ ไร่ ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านพรุ

           พ.ศ. ๒๕๐๓ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารขนาด ๓ ห้องเรียนให้จำนวน ๑ หลัง ราคาประมาณ ๒๙,๙๖๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๑๐ สร้างอาคารแบบ ป๑ก. ขนาด ๔ ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ และประชาชนร่วมบริจาครวม ๑๒๕,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๑๔ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ ห้องเรียนและประชาชนร่วมบริจาค ๔ห้องเรียน รวมเงิน ๒๕๔,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อเติมอาคารเรียน ๐๑๗ อีก ๔ ห้องเรียนรวมเป็น ๑๒ ห้องเรียน

          พ.ศ. ๒๕๒๐ สร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง แบบศอ.สฝ.ด้วยเงินงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๒๗ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง ด้วยงบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๒๘ สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.๒๐๓/๒๖ ๑ หลัง ด้วยงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๒/๒๖ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง ด้วยงบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๓๓ สร้างห้องสมุดอนุสรณ์ ๕๐ ปี ของโรงเรียนด้วยเงินบริจาค ๓๐๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ.๒๕๔๔ปรับปรุงสนามฟุตบอลด้วยการสนับสนุนเงินจากเทศบาลตำบลบ้านพรุ ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้างป้ายโรงเรียนใหม่ด้วยเงินบริจาคของนายจวง ชัยชูลี เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท สร้างศาลาหกเหลี่ยม ด้วยเงินบริจาค ๑๑๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๔๖ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ด้วยเงินบริจาค ๓๒๔,๐๐๐ บาท รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงิน ๕๒๔,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้จัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ถนนคอนกรีต คูระบายน้ำ ลานชำนาญการ ให้กับโรงเรียน ๑ สนาม เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐ บาท

          พ.ศ.๒๕๔๙ ปรับปรุงเทพื้นอาคารศูนย์เด็กเล็ก เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐  บาท ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๑๘,๕๑๔ บาท  สร้างลานเอนกประสงค์  ๑๑๘,๐๖๒  บาท และติดตั้งกระจกเหนืออ่างล้างหน้า  ๙,๒๔๐  บาท

          พ.ศ.๒๕๕๐ พัฒนาห้องสมุด IT  เป็นเงิน ๑๖๒,๕๐๐  บาท

         พ.ศ.๒๕๕๑ ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน  ทำพื้นปูกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน  เป็นเงิน ๙๖,๖๐๐  บาท

          พ.ศ. ๒๕๕๒  เจาะอาคารสองชั้นทำทางเดิน  ปรับปรุงห้องพักครู ปรับปรุงถังน้ำเก่าเป็นที่เก็บพัสดุ และปรับภูมิทัศน์ พร้อมซ่อมแซมอาคาร เป็นเงิน ๓๔๔,๐๐๐  บาท

          พ.ศ.๒๕๕๓ ปรับปรุงอาคารเรียน ๐๑๗ อาคารอเนกประสงค์ ถนนและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐  บาท

          พ.ศ. ๒๕๕๔  สร้างอาคารวิทยบูรณาการ ด้วยงบประมาณ ๓,๗๒๔,๐๐๐  บาท 

          พ.ศ.๒๕๕๙ สร้างอาคาร สปช.105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง เป็นเงิน 3,970,000.00 บาท  

          พ.ศ. ๒๕๖๒  สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยงบประมาณ 1,823,000.00 บาท

    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บำรุง) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีจำนวน ๑๖ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน ๕๑๘ คน และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๑ คน


โรงเรียนบ้านโปะหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110