[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสุภัทตราวดี ประดับศรี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (ศษ.ม.)
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์ศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110