[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสมจัย เย็นใจ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาและวรรณคดีไทย
  ชื่อ  นางสาวอาภรณ์ ทองสลับล้วน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ประถมศึกษา
  ชื่อ  นางอารมณ์ กันยะติ๊บ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  บรรณารักษ์ศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวกาญจนพร อุไรรัตน์
  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  การจัดการทั่วไป

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110