[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.  2459  ณ  วัดน้ำน้อยใน  หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมี  นายตั้ง  สยมภาค  เป็นครูใหญ่คนแรก  ชื่อโรงเรียนวัดน้ำน้อย  โดยใช้ศาลาการเปรียญ  เป็นสถานที่เรียน  มีนักเรียน  11  คน  สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมบริบูรณ์  (ป.3)

             ต่อมาเมื่อปี  2485 ได้ย้ายมาตั้ง  ณ  สถานที่ปัจจุบันริมถนนกาญจนวานิช  บนเนื้อที่  23  ไร่  1 งาน  15  ตารางวา  และเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนประชาบาลตำบลน้ำน้อย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 14  และเปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ตามลำดับ  จนถึงปี  พ.ศ. 2515  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และในปี พ.ศ.2516เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเพิ่มขึ้น

             พ.ศ. 2517  นายกิจจา  วารีกุล  อดีตกำนันตำบลน้ำน้อย  ได้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน จำนวน 11 ไร่  2  งาน  14  ตารางวา  ทางโรงเรียนได้ขอทุนสงเคราะห์ทำสวนยางพารา  ซึ่งรายได้  เป็นเงินบำรุงการศึกษา  ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่  กก. 0405/2248  ลงวันที่  22  เมษายน  2525  ที่ดินทั้งหมดของโรงเรียน  34 ไร่ 3  งาน  29  ตารางวา

             พ.ศ.  2534  จึงได้รับการคัดเลือกให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1    ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  และเปิดทำการสอนจนถึงปัจจุบัน  สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยจัดการศึกษา 3 ระดับ  ดังนี้

             1)  ระดับปฐมวัย                 เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 3

             2)  ระดับประถมศึกษา          เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6

             3)  ระดับมัธยมศึกษา            เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 3


โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110