[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสุวรรณา เมืองแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ป.ตรี
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางระดา สังข์ไพฑูรย์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ป.ตรี
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาวนิคัมพร ไชยมณี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางวิชุดา มูเก็ม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา

โรงเรียนบ้านลานควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180