[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

                   โรงเรียนบ้านลานควาย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

         พันธกิจ

                    1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  คู่คุณธรรม

                    2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

                    3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

                    4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

 

 


โรงเรียนบ้านลานควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180