[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

ประวัติโรงเรียนบ้านลานควาย

 
- โรงเรียนบ้านลานควาย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2483 โดย นายเสน สนหล๊ะ ได้บริจาคที่ดิน โดยมีนายผล เพชรรงค์ เป็นครูใหญ่คนแรก
  มีนักเรียนจำนวน 45 คน มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน
- ปี พ.ศ.2520 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน และการเรียนการสอนได้ดำเนินการตาม      แบบแผนที่กำหนด และสภาตำบลได้อนุมัติงบประมาณให้ต่อเติมอาคารเรียนอีก จำนวน 2 ห้องเรียน
- ปี พ.ศ.2521 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ อ.1 จำนวน 4 ห้องเรียน
- ปี พ.ศ.2527 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ 900,000บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.1052520 จำนวน 4 ห้องเรียน
  และได้รับการต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน
- ปี พศ.2527 ทางโงเรียนได้รับงบประมาณ 200,0บาท ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 201/2526 จำนวน 1 หลัง
- ปี พ.ศ.2527 ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสภาตำบลท่าชะมวง และ สปอ.รัตภูมิ ให้เป็นโรงเรียนในโครงการการพัฒนาเพื่อพัฒนา          หมู่บ้านในเขตชนบทยากจน (กศ.พช)
- ปี พ.ศ.2531 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ 82,000 บาท จากกรมประมง ขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาด 20 x 60 เมตร จำนวน 1 บ่อ
- ปี พ.ศ.2540 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ให้ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ห้องเรียน คือ ห้องปฏิบัติกรทางภาษา       
  ห้องปฏิบัติกรคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- ปี พ.ศ.2542 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ 242,000 บาท จากกรมพลศึกษา จัดทำสนามบาสเก็ตบอล ขนาด 15 X 28 เมตร
- ปี พ.ศ.2542 กรมทรัพยากรธรณี ได้จะบ่อบาดาลความถึก 42 เมตร งบประมาณ 20,000 บาท จำนวน 1 บ่อ
- ปี พ.ศ.2544 ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในหมู่บนลานควาย บริจาคเงินก่อสร้างอาคารอิสถามศึกษา จำนวน 1 หลัง
- ปี พ.ศ.2547 กองทัพภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด บริจาคอุปกรณ์และการจัดสร้างสนามเด็กเล่น งบ 
  ประมาณ 50,000 บาท
          ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านลานควาย มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 2 งาน มีอาคารเรียน 3 หลัง มีอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง มีข้าราชการครูจำนวน  11  คน พนักงานราชการทั่วไป 1 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 1 คน และพนักงานบริการจำนวน 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีนายณรงค์ ชุมประมาณ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และมีนางศิริพร พาหุมันโต  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานควาย 

โรงเรียนบ้านลานควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180