[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

ทำเนียบผู้บริหาร 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
 1  นายแปลก  ทองสังข์  อาจารย์ใหญ่  14 มิ.ย. 2522 - 9 พ.ค. 2529
 2  นายประสม    นนทสุวรรณ  อาจารย์ใหญ่  10 พ.ค. 2529 - 4 พ.ย. 2532
 3  นายประเสริฐ    มณี  อาจารย์ใหญ่  5 พ.ย. 2532 - 4 พ.ย. 2535
4  นายเฉลิม    ขุนพิทักษ์  ผู้อำนวยการ  5 พ.ย. 2535 - 14 พ.ย. 2541
5  นายนิยม    ชูชื่น  ผู้อำนวยการ  15 มี.ค. 2542 - 18 พ.ย. 2544
6  นายวินิจ    ซุ้นสุวรรณ  ผู้อำนวยการ  22 พ.ย. 2544 --- 1 ต.ค. 2549
 นายอุดม    จันทรัตน์  ผู้อำนวยการ  10 พ.ย. 2549 - 7 ม.ค. 2554
8  นายวีรพล วงศ์พัทธยากร  ผู้อำนวยการ  4 ม.ค. 25ุ54 - 22 พฤศจิกายน 2558
9  นางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ  ผู้อำนวยการ  27 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบันโรงเรียนบ้านลานควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180