[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านลานควาย
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 11 13 24
อนุบาลปีที่ 3 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 14 35
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 12 30
ประถมศึกษาปีที่ 5 23 16 39
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 14 26
รวม 126 109 235
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

 


โรงเรียนบ้านลานควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180