[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

      

    วิสัยทัศน์
            โรงเรียนบ้านควนโสจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  โดยส่งเสริมวิถีชีวิต
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้วัฒนธรรมไทย
 

    พันธกิจ
         1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
         2. สนับสนุนการจัดเรียนการสอนทีหลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ                     
         3. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
         4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
         5. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
         6. ส่งเสริมวิถีชีวิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


โรงเรียนบ้านควนโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220