[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

ประวัติโรงเรียนบ้านควนโส  โดยย่อ

      โรงเรียนบ้านควนโส  เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 9  มกราคม  พ.ศ. 2465  ณ ศาลาวัดควนโส  ประธานพิธีเปิดอาคารเรียน คือ ขุนชนะณรงค์  ศึกษาธิการ
(นายช่วง  ชนะณรงค์) กรรมการกิ่งอำเภอรัตภูมิ ให้ชื่อว่า โรงเรียนวัดควนโส  เปิดเรียนชั้น  ป.1 ครั้งแรกมีนักเรียน  32  คน  มีนาย ฉู้ลี่  แสนสุข  เป็นครูใหญ่
คนแรก  
ต่อมาพ.ศ. 2500 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก บนที่ดินพื้นที่  36  ไร่ของทางราชการด้วยเงินบริจาคจำนวน  46,549  บาท ราชการสมทบอีก 2,500  บาท ก็ยังไม่แล้วเสร็จ  ต่อมาปี พ.ศ. 2505 คณะครูผู้ปกครองได้จัดหาเงินบริจาคจ้างต่อจนเสร็จเรียบร้อยและได้ย้ายจากศาลาในวัดมาเรียนอาคารหลังใหม่ 
พ.ศ. 2506  เปิดเรียนชั้น ป.5 แห่งแรกของอำเภอรัตภูมิ และโรงเรียนได้ดำเนินการทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง ขนาด 2 ห้องเรียน
เป็นเงิน 3,704  บาท  และทางราชการสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าครุภัณฑ์อีก 6,000  บาท ผู้ปกครองบริจาคโต๊ะนักเรียน จำนวน  35 ชุด

     พ.ศ. 2508  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 008  จำนวน  4 ห้องเรียนอีก 1 หลัง พร้อมบ้านพักครู  จำนวน 1 หลัง
     พ.ศ. 2510 นายกมล กัลยาศิริ บริจาคเงินสร้างเสาธงโรงเรียน เป็นเงิน  1,500 บาทและคณะครูบริจาคเงินสร้างถังเก็บน้ำขนาด 3 x 3 จำนวนเงิน 3,800  บาท
     พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง ห้องส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง
     พ.ศ. 2515 นายสม  ศรีรัตน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษา อำเภอรัตภูมิ นายอุดม  กัลยาศิริ  ดำรงตำแหน่งแทน ปี 2517 
                   มีห้องสมุดเป็นครั้งแรก พร้อมกับ นายปรีชา  สังข์ไชย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

    พ.ศ.2519  ต่อเติมอาคารเรียน เพิ่มอีก 2 ห้องเรียน
    พ.ศ.2520  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ก. จำนวน  4 ห้องเรียน
    พ.ศ.2527  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 103/2526 จำนวน  1  หลัง  3 ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202/2526  จำนวน  1 หลัง
    พ.ศ.2532  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ 203/2526  จำนวน  1 หลัง ส้วมแบบ 602/2526 จำนวน  1 หลัง  4 ที่นั่ง  ถังเก็บน้ำฝน 
                  แบบ ฝ.30  พิเศษ  2  ชุด

    พ.ศ.2533  สร้างกำแพงด้านโรงเรียน เป็นเงิน  45,000  บาท ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านควนโส มีอายุ  96  ปี


โรงเรียนบ้านควนโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220