[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางกัญญา ขุนโหร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  เคมี
  ชื่อ  นางสุนันทา ชุมเอียด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  -
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านควนกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230