[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางกรรณิการ์ บางโรย
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ
  วิชาเอก  จิตวิทยา
  ชื่อ  นางสาวณัฐกานต์ ปูทอง
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นางจิรานุช ปักกาเวสา
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  สัตวบาล
  ชื่อ  จุฑามาศ กุลประสิทธิ์
  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมา
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ
  วิชาเอก  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  ชื่อ  นางสาวนิยา สุขเกลี้ยง
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  คห.บ.
  วิชาเอก  โภชนาการและอาหาร

โรงเรียนบ้านควนกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230